سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
جمکرانی شویم
چون از کارى ترسى بدان درشو ، که خود را سخت پاییدن دشوارتر تا در نشدن در کار و ترسیدن . [نهج البلاغه]